ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រោងចក្រ

IMG_4128
IMG_4129

ផលិតផល

Production (1)
Production (2)
Production (3)
Production (4)
Production (5)
Production (6)
Production (7)
Production (8)

ការធ្វើតេស្តគុណភាព

Quality Testing (1)
Quality Testing (2)
Quality Testing (3)
Quality Testing (4)
Quality Testing (5)
Quality Testing (6)

សិក្ខាសាលា

ការផ្ទុក

ផលិតផល​សម្រេច

Finished Product (1)
Finished Product (2)
21 (4)
21 (5)

របស់​ឆៅ